04 mayo 2009

ESCRIT A TOTES LES ENTITATS

Referent a tot el debat que s'ha generat al tema de les escòries l'Ajuntament inicia un procés participatiu enviant aquest escrit a totes les entitats del municipi, que són més de 50.

Benvolguts/des,

Com bé sabeu, ens trobem en un procés de recessió econòmica important i això no només ho noten les famílies, sinó que també ho pateixen les administracions públiques i, per tant, l’Ajuntament de Dosrius no se n’escapa. Els entesos diuen que ens en sortirem, però que l’abundància d’anys enrere ens costarà tornar-la a viure.

Per altra banda, l’Ajuntament ha de donar els mateixos serveis, amb qualitat i eficiència, però els recursos han minvat. A més a més, té la voluntat d’obrir nous equipaments per a la població, concretament aquest any s’inicia el servei d’escola bressol, amb uns costos importants per a l’Ajuntament.

També tenim planificat construir la biblioteca municipal i altres realitats que sabem que ens costaran diners, com tot el procés de can Canyamars, o el tema del transport escolar, degut a les característiques del nostre municipi. Pel que fa a la qüestió del transport escolar, l’Ajuntament cada vegada ha de posar més recursos per ajudar les famílies a fer front al cost d’aquest servei. Així podríem anar enumerant despeses que, constantment, van augmentant per donar els serveis que la població requereix.

Hi ha dues vies per aconseguir equilibrar aquest augment de necessitats econòmiques. Una és la d’augmentar els impostos i l’altra és la de buscar recursos de procedència diversa.

Pel que fa a l’augment d’impostos, intentem per tots els mitjans de no fer-ho per sobre de l’IPC, ja que a les famílies els és difícil poder suportar un augment superior.

Quant als recursos de procedència diversa, ja fa bastant temps que es practica, buscant diners per altres vies, com ara: subvencions d’altres administracions, aportacions d’empreses particulars, entitats financeres, etc.

Com és sabut, l’empresa que gestiona la pedrera de can Busqué ha sol•licitat un espai per fer-hi una planta de traspàs per recuperar les escòries de la incineradora. En cap cas serà un abocador d’aquestes escòries. Es portaran a la pedrera d’en Busqué i en quatre o cinc mesos es tornaran a utilitzar com a material per a la construcció, principalment com a subbase per a carrers.

Aquesta és una activitat que durant molts anys ha estat situada davant de l’Hospital de Mataró i actualment està ubicada en un polígon industrial de les Franqueses. Per explicar de quin tipus de producte es tracta, podríem dir que és un material inert, que es pot barrejar o no amb runa i àrids, per tal d’emprar-lo per a la construcció i l’obra civil.

La implantació d’activitats econòmiques ve classificada per annexos i, concretament, al nostre municipi ja n’hi ha dotze funcionant que són de l’annex 2.1, que és del mateix tipus que la que es proposa instal•lar a la pedrera d’en Busqué. Si aquesta activitat s’instal•la a Dosrius generaria uns ingressos anuals que en aquests moments podrien representar un 10% de l’IBI que es recapta a tot el municipi o també podríem dir que rebria el que li costa, aproximadament, a l’Ajuntament la gestió de l’escola bressol.

Quan es va informar que existia la possibilitat d’instal•lar aquesta planta de tractament d’escòries al nostre municipi, es va generar una mica de rebombori, sorgint opinions de tots colors.

Amb l’esperit que hi hagi la màxima informació possible, l’Ajuntament de Dosrius iniciarà un procés participatiu, creant una comissió de seguiment d’aquest tema. Per aquest motiu, convido la vostra entitat a què nomeni un/a representant per formar part d’aquesta comissió, sempre i quan ho considereu convenient, en un termini no superior als deu dies, des de la recepció d’aquest escrit.

L’objectiu d’aquesta comissió serà el de fer un seguiment del procés, o sigui: Visitar la planta existent, si és considera convenient, així com altres instal•lacions que hi estan relacionades, amb la finalitat de tenir més coneixements; convocar tècnics coneixedors del tema perquè facilitin la informació necessària i, en el cas que tots els informes que es requereixen siguin favorables per fer la instal•lació d’aquesta planta, fer un seguiment acurat del procés de construcció de la nau tancada, així com de l’evolució de la mateixa activitat.

Aquest procés de participació el liderarà el Sr. Joan Manel Riera, director de l’Escola de Natura del Corredor, situada a ca l’Arenes del municipi de Dosrius.

Espero que si és del vostre interès, en un termini no superior als deu dies, nomeneu un/a representant de la vostra entitat, per formar part d’aquesta comissió.

Rebeu una cordial salutació.


Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 28 d’abril de 2009

No hay comentarios: