25 marzo 2013

Estat econòmic del nostre Ajuntament

Ja he parlat que la situació del nostre ajuntament era vista com una gestió modèlica per part de les administracions que ens controlen els nostres comptes.


Ara amb el tancament del 2012 s’ha confirmat del tot, ja que tots els paràmetres que ens requereixen tant des del Govern Central com des de Control Financer de la Generalitat de Catalunya ens surten de color verd, això vol dir que s’han fet bé els deures i amb molta seriositat, atès que quan estàs dins d’un ajuntament és molt fàcil estirar més el braç que la màniga, ja que aquest ha estat un dels mals de moltes administracions.

Concretament, s’ha tancat l’any 2012 amb un superàvit comptable de 835.851,57 euros. Aquest romanent positiu és històric, però cal puntualitzar que durant el 2012 el Govern Central va concedir un préstec als ajuntaments. En el nostre cas va ser 796.638,62 euros, per poder pagar proveïdors, ja que ens mancava liquiditat degut als deutes que teníem reconeguts.

A 1 de gener de 2012, l’ajuntament devia d’exercicis tancats, és a dir de 31 de desembre de 2010 enrere, 1.257.929,-- euros. A 31 de desembre de 2012, d’exercicis tancats, és a dir de 31 de desembre de 2011 enrere, es deu un total de 7.656,92 euros, això vol dir que els deutes de l’ajuntament actualment són pràcticament inexistents.

Una altra dada que cal puntualitzar és la que fa referència als drets pendents de cobrament del nostre ajuntament, és a dir, els diners que ens deuen que importen 1.807.715,71 euros. D’aquesta quantitat, de pressupostos tancats, se’ns deu 1.084.797,46 euros i la resta és del pressupost corrent.

Tot i el préstec a llarg termini que ens va concedir el Govern Central, els paràmetres d’endeutament que té marcat l’ajuntament en préstecs a llarg termini , segons el departament de Control Financer de la Generalitat de Catalunya, és del 40% dels recursos ordinaris. La llei prohibeix endeutar-se més de 75% dels recursos ordinaris del pressupost municipal de l’últim exercici tancat.

No hay comentarios: